Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
ゼン ひげ
意味
Meaning
beard, mustache
Hán Việt: nhiêm (15n)
1. Tục dùng như chữ nhiêm 髥.

Back Hide Home Draw 髯