Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
チョウ うな.る うな.い
意味
Meaning
long hair, groan
Hán Việt: thiều (15n)
1. Trái đào. Trẻ con để hai trái tóc hai bên đầu gọi là thiều. Vì thế nên gọi lúc còn bé là thùy thiều chi niên 垂髫之年 tuổi còn để trái đào. Xem thêm chữ phát 髮.

Back Hide Home Draw 髫