Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
セン
意味
Meaning
swing, trapeze
Hán Việt: thiên (24n)
1. Thu thiên 鞦韆 cây đu, là một trò chơi đánh đu của Hán Vũ Đế 漢武帝. Nguyên tên gọi là thiên thu 千秋 là lời chúc thọ của vua, và nói trẹo đi mới gọi là 秋千 đời sau lại gọi lầm là 鞦韆.

Back Hide Home Draw 韆