Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
タイ
意味
Meaning
cloud cover
Hán Việt: đãi (24n)
1. Ái đãi 靉靆 mây kéo đen kịt, mù mịt.

Back Hide Home Draw 靆