Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
スイ ツイ みち
意味
Meaning
fall, go around
Hán Việt: toại (16n)
1. Ðường hầm. Lễ tang vua ngày xưa đào hầm rước cữu (hòm) xuống huyệt gọi là toại. Nay các con đường xe hoả nào mắc núi mà phải đào hầm đi qua cũng gọi là toại đạo 隧道.

Back Hide Home Draw 隧