Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
スイ おくぶか.い
意味
Meaning
deep, profound
Hán Việt: thuý (17n)
1. Sâu xa, học vấn tinh thâm gọi là thâm thuý 深邃 hay thuý mật 邃密.

Back Hide Home Draw 邃