Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
ゴウ あそ.ぶ
意味
Meaning
play, enjoyment
Hán Việt: ngao (15n)
1. Đi chơi ung dung không câu thúc gì. Như ngao du 遨遊 rong chơi.

Back Hide Home Draw 遨