Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
意味
Meaning
long, winding, oblique
Hán Việt: uy (12n)
1. Uy di 逶迤 đi lượn, đi xiên.

Back Hide Home Draw 逶