Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
キ おおじ
意味
Meaning
broad road
Hán Việt: quỳ (12n)
1. Con đường cái thông cả bốn phương tám ngả.

Back Hide Home Draw 逵