Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
シュウ
意味
Meaning
week
Hán Việt: chu (12n)
Bộ thủ: 道-首
Số nét: 11
Âm Nhật: シュウ


1. Vòng khắp. Cùng nghĩa với chữ chu 周.
2. Một tuần lễ gọi là nhất chu 一週.

Back Hide Home Draw 週