Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
ソク はや.い はや- はや.める すみ.やか
意味
Meaning
quick, fast
Hán Việt: tốc (11n)
Bộ thủ: 道-首
Số nét: 11
Âm Nhật: ソク
はや・い

1. Nhanh chóng.
2. Mời. Như bất tốc chi khách 不速之客 người khách không mời mà đến. Nay trong danh thiếp thường viết thứ tốc 恕速 xin th

Back Hide Home Draw 速