Kanji Lookup


音読み
Onyomi
訓読み
Kunyomi
ハイ つらぬく
意味
Meaning
string of many pearls
Hán Việt: bội (12n)
Bộ thủ: 王
Số nét: 12
Âm Nhật: ヒ


1. Năm trăm hạt châu gọi là một bội, mười chuỗi hạt châu gọi là một bội.

Back Hide Home Draw 琲