Chinese Conversation

没关系。 Méiguänxi. It doesn’t matter.


A: 真抱歉,我帮不了你这个忙。
B: 没关系,我再想想办法。
A: Zhën bàoqiàn, wô bängbuliâo nî zhège máng.
B: Méiguänxi, wô zài xiângxiang bànfâ.
A: I’m really sorry, I can’t help you with that.
B: It doesn’t matter, I’ll try to find a way out.


New Home Share FB