Chinese Conversation

别多心! Bié duöxïn! Don’t be so sensitive!


A: 你认为我干不了这件事吗?
B: 别多心! 我不是这个意思。
A: Nî rènwéi wô gànbuliâo zhè jiàn shì ma?
B: Bié duöxïn! Wô bú shì zhège yìsi.
A: You think I can’t do this?
B: Don’t be so sensitive. I didn’t mean that.


New Home Share FB