Chinese Conversation

算了吧! Suàn le ba! Just leave it as it is!


A: 这只烤鸭好像有点儿生,我去找服务员来换一只。
B: 算了吧,凑合吃吧。
A: Zhè zhï kâoyä hâoxiàng yôudiânr shëng, wô qù zhâo fúwùyuán lái huàn yì zhï.
B: Suàn le ba, còuhe chï ba.
A: The roast duck is a little raw. I’ll find the server to have it exchanged.
B: Just leave it as it is. I c


New Home Share FB