Chinese Conversation

没事儿。 Méishìr. It’s nothing.


A: 我存在电脑里的文件都找不到了,急死我了!
B: 没事儿,我来帮你看看。
A: Wô cún zài diànnâo li de wénjiàn döu zhâobudào le, jí sî wô le!
B: Méishìr, wô lái bäng nî kànkan.
A: I can’t find my files in the computer. I’m feeling very anxious.
B: It’s nothing. Let me help you with it.


New Home Share FB