Chinese Conversation

再说吧。 Zài shuö ba. Let’s talk it over later.


A: 咱们什么时候去看王老师?
B: 再说吧,我最近特别忙。
A: Zánmen shénme shíhou qù kàn Wáng lâoshï.
B: Zài shuö ba, wô zuìjìn tèbié máng.
A: When shall we visit Teacher Wang?
B: Let’s talk it over later. I’ve been very busy recently.


New Home Share FB