Chinese Conversation

请多多包涵。 Qîng duöduö bäohán. Please forgive me.


A: 我的孩子不太懂事, 请多多包涵。
B: 您孩子挺不错的。
A: Wô de háizi bú tài dôngshì, qîng duöduö bäohán.
B: Nín háizi ting búcuò de.
A: My child is not too sensible. Please forgive him/her.
B: Your child is a good kid.
This is a polite expression used on formal occasions to so


New Home Share FB