Chinese Conversation

辛苦了。 Xïnkû le. So much toil for you.


A: 昨天晚上我们工作了一个通宵。
B: 辛苦了! 快回去休息吧。
A: Zuótiän wânshang wômen göngzuò le yí gè töngxiäo.
B: Xïnkû le! Kuài huíqù xiüxi ba.
A: We worked all through the night last night.
B: So much toil for you! Go back and have a rest now.


New Home Share FB