Chinese Conversation

让您见笑了。 Ràng nín jiànxiào le. Don’t restrain your criticisms.


A: 这首诗是你做的吧?
B: 嗯, 让您见笑了。
A: Zhè shôu shï shì nî zuò de ba?
B: Ng, ràng nín jiànxiào le.
A: Did you write this poem?
B: Uh, don’t restrain your criticisms.


New Home Share FB