Chinese Conversation

别多心! Bié duöxïn! Don’t be so sensitive!


A: 王伟是不是生我的气了?
B: 别多心,不会的。
A: Wáng Wêi shìbushì shëng wô de qì le?
B: Bié duöxïn, bú huì de.
A: Is Wang Wei angry with me?
B: Don’t be so sensitive. I don’t think he is angry.


New Home Share FB