Chinese Conversation

恭喜恭喜! Göngxî göngxî! Congratulations.


A: 下星期我结婚,你来喝喜酒吧。
B: 恭喜恭喜!我一定去。
A: Xià xïngqï wô jiéhün, nî lái hë xîjiû ba.
B: Göngxî göngxî! Wô yídìng qù.
A: I’m getting married next week. Please come to the party.
B: Congratulations! I’ll definitely go.
This is an expression of good wishes and cong


New Home Share FB