Useful Daily Expression

他每天都收到大量信件。
Tā měi tiān dōu shōudào dàliàng xìnjiàn.
Every day he receives lots of letters.
New Expression Home