HSK6 Pinyin Quiz

Meaning: also
yi2
yi3
yi4
yi5
yi1


Correct Wrong


New Answer HSK1 Home