HSK4 Pinyin Quiz

怀疑

Meaning: to doubt; to suspect; doubt; suspicion; skeptical
huai2 yi4
huai2 yi5
huai2 yi1
huai2 yi2
huai2 yi3


Correct Wrong


New Answer HSK5 Home